Reduktor_logo_headerbe@1000x
Keresés
Close this search box.

Általános szerződési feltételek

Reduktor Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (mint eladó)

(székhely: 9027 Győr, Reptéri u. 30. cégjegyzékszám: 08-09-002826)

 

Ajánlat, szerződés

Reduktor Kft. a vevői megkeresések esetén a forgalmazott áruk adásvételére vonatkozó írásbeli ajánlatokat tesz. Az ajánlatokban közölt műszaki adatok, konstrukciók módosítások, valamint a műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát Reduktor Kft. kifejezetten fenntartja.
Reduktor Kft. az ajánlataira és az ahhoz tartozó dokumentumokra vonatkozó szerzői és egyéb jogait fenntartja, így ezek harmadik fél számára csak akkor tehetők hozzáférhetővé, ha Reduktor Kft. ehhez kifejezetten hozzájárul.
A szerződés létrejöttének időpontja a rendelés-visszaigazolás Vevő részére való elküldésének napja, tartalma pedig megegyezik a rendelés-visszaigazolásban foglalt tartalommal. A szerződés létrejöttével annak részévé válik Reduktor Kft. mindenkor hatályos ÁSZF-je. Vevői ÁSZF kizárólag a felek közötti egyedi megállapodás szerint kerülhet alkalmazásra.

 

Elállás

Amennyiben a szerződés megkötése után Reduktor Kft. tudomására olyan tények jutnak, amelyek szerint a Vevő ellen felszámolási-, csőd-, kényszertörlési- vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, Reduktor Kft. jogosult a szállítási szerződéstől elállni.
Vevő köteles Reduktor Kft.-t írásban haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben felszámolási-, csőd-, kényszertörlési- vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték.

 

Vételárak

Reduktor Kft. eladási árai a visszaigazolt árakkal megegyezők.
A teljesítés helyét a Reduktor Kft. által készített ajánlat és visszaigazolás tartalmazza. Az árak az ajánlatadáskor érvényes ERSTE Bank deviza közép árfolyamon kerülnek kiszámításra és az esetleges deviza árfolyam változások mértékéig módosulhatnak. Fizetési késedelem esetén vevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány fizetésére köteles. 60 napon túli fizetési késedelem esetén Reduktor Kft. jogosult a szerződéstől elállni és az árut Vevőtől visszaszállítani. Ezen intézkedések költségeit Vevő köteles Reduktor Kft.-nek megtéríteni.

 

Szállítási határidő, szállítás, áruátvétel, üzembehelyezés

A szállítási határidőre a rendelés-visszaigazolásban található időpont az irányadó. A szállítási határidőt Reduktor Kft. igyekszik betartani. Késedelmes teljesítés miatti kártérítés, csak akkor érvényesíthető Reduktor Kft.-vel szemben, ha a kár szándékos vagy súlyos gondatlanság eredménye. A felelősség az érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a Szerződés összegére korlátozódik.
Reduktor Kft. jogosult elő- és részszállításra. Amennyiben az ajánlatban szereplő termék raktári tétel, a rendelés beérkezéséig Reduktor Kft a közbenső értékesítésre jogosult. Amennyiben a szerződés teljesítésének helye a Vevő telephelye, a szállítóeszközről való lerakás a Vevő feladata, az áru megérkezése után azonnal, de legkésőbb egy órán belül.
Reduktor Kft. által leszállított árut a Vevő köteles átvenni. Nem teljes, hiányos vagy téves szállítás miatti kifogásokat az áru átvételekor a szállító-, illetve fuvarlevélen azonnal rögzíteni kell. A termékek megfelelő beszerelése és üzembehelyezése a Vevő feladata. A megfelelő beszerelés és üzembehelyezés a szavatosság és a jótállás előfeltétele. Reduktor Kft weboldalán az üzembehelyezési és karbantartási utasítás az adott termékoldalról letölthető, vagy kérésre a termék átvételekor átadásra kerül.

 

Jótállás, garancia

Reduktor Kft jótállást vállal azért, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a törvényekben, illetve szerződésben előírt követelményeknek.

Vevő köteles a garanciális igényt a hiba megtörténtétől, illetve átlagos gondosságot feltételezve annak felfedezésétől számított 8 naptári napon belül írásban benyújtani. A jótállási igény teljesítéséhez Vevő köteles a terméket saját költségén leszerelni és Reduktor Kft. telephelyére beszállítani. Reduktor Kft. jogosult a garancia jogosságát személyesen ellenőrizni. Vevő telephelyén történő javítás esetén Vevő köteles saját költségén biztosítani a termékhez való megfelelő hozzáférést. Reduktor Kft. jogosult eldönteni, hogy a garancia keretében a termék cseréjére vagy javítására kerül sor.
Amennyiben Vevőnek lejárt esedékességű nem teljesített kötelezettsége van Reduktor Kft.- vel szemben, Reduktor Kft. mentesül a garanciális kötelezettségek alól mindaddig, míg Vevő a saját kötelezettségeit Reduktor Kft. felé nem teljesíti. Vevő a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani csak abban az esetben jogosult, ha a hiba az üzembiztonságot fenyegeti. A garancia ideje javítás vagy csere esetén lejár az eredetileg leszállított termék garanciális határideje napján.

 

Az áru tulajdonjoga

A leszállított áru tulajdonjoga teljes mértékben Reduktor Kft.-t illeti meg, amíg Vevő az áru ellenértékét teljesen meg nem fizeti. Vevőt büntetőjogi felelősség terheli Reduktor Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. Ha Reduktor Kft. törvényes vagy szerződéses elállási jogát gyakorolja, a Vevő köteles az árut a kikötött tulajdonjogfenntartás alapján haladéktalanul külön eljárás nélkül Reduktor Kft. részére visszaszolgáltatni illetve az áru visszavételét lehetővé tenni. Vevő tudomásul veszi, hogy szerződésszegése, fizetési késedelme esetén Reduktor Kft. jogosult az áru azonnali kiadását követelni és azt birtokba venni.

Egyéb rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. Reduktor Kft. kizárja a Vevő jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételének alkalmazását. Vevő egyéb szerződéses feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerültek kifejezetten kizárásra. Reduktor Kft. jelen feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitái eldöntésére kiköti a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Vevő a Győri Járásbíróság illetékességét a megrendelés elküldésével kifejezetten elfogadja.

 

Győr, 2023. július 20.