Reduktor_logo_headerbe@1000x
Keresés
Close this search box.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2023. szeptember 01. napjától
A https://reduktor.hu weboldal látogatói részére

I./ Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatosan tájékoztassa partnereit (továbbiakban Adatszolgáltató), adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről, a hatályos Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.) megfelelően, ennek kapcsán a REDUKTOR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az ügyfelek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, elősegítve azok betartását. A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

II./ Az Adatkezelő adatai

A https:// reduktor.hu weboldal üzemeltetője, az Adatvédelmi Tájékoztatójának kiadója
Cégnév: REDUKTOR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9027 Győr, Reptéri út 30.
Levelezési cím: 9027 Győr, Reptéri út 30.
Adószám: 11121749-2-08
Weboldal megnevezése, címe: www.reduktor.hu
E-mail: info@reduktor.hu

III./ Fogalommeghatározások

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete alapján

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV./ Személyes adatok kezelésének elvei

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2023. szeptember 01. napjától egészen annak visszavonásáig hatályos és irányadó.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való mindennemű felhasználása akár közvetett, akár közvetlen módon tilos.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a hatályos szabályozásokon alapuló célhoz kötöttség elvének.

Az Adatszolgáltató személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezeléséért az Adatkezelő vállal felelősséget. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjti.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatszolgáltató személyes hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja és kezeli. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó.

Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása igazolja az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését és az adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A REDUKTOR Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelés célja:

 • rendelés leadása
 • rendelés során történő segítségnyújtás
 • rendeléssel kapcsolatos informálás.

Adatkezelő vállalja, hogy az adat felvétele előtt minden esetben közli azt az Érintettel, mely tájékoztatás tartalmazza az adatkezelés célját, illetve az adatkezelés jogalapját.

Az esetleges jogérvényesítés kapcsán a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az EU GDPR értelmében az Érintettet megilleti a tájékoztatáshoz való jog (EU GDPR 13. és 14. cikkek), a hozzáférési jog (EU GDPR 15. cikke), a helyesbítéshez való jog (EU GDPR 16. cikke) a törléshez való jog (EU GDPR 17. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (EU GDPR 18. cikke), valamint az adathordozhatósághoz való jog (EU GDPR 20. cikke).

A személyes adatainak kezelésével érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (jogszabály által meghatározott esetek kivételével) annak törlését az info@reduktor.hu e-mail címen.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat harmadik személynek semmiféle körülmények között nem adja ki. Az adatok megadásával az Adatszolgáltató szavatolja, hogy a megadott adatok pontosak és teljesek, a személyes adatok pontosságáért és teljességéért az azt megadó személy tartozik felelősséggel.

Adatkezelő felhívja az Adatszolgáltató figyelmét, hogy amennyiben nem saját adatait adja meg, az Adatkezelő kötelessége az Érintett személyes hozzájárulásának megszerzése.

A 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorúak személyes adatainak kezelése, csak akkor és olyan mértékben kezelendő, ha a hozzájárulást a gyermek szülője, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, önkéntes feliratkozáson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az adatokat a Felhasználó leiratkozásáig tároljuk.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékig terjedhet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
 • A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V./ Adatkezelő adatgyűjtési tevékenységének célja

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson, valamint megteremtse a kapcsolatfelvétel lehetőségét.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

VI./ Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, kijelenti, hogy az adatokat a legbiztonságosabban tárolja. Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.

A rögzített személyes adatokat csak biztonságos szerveren, jelszóval védett adatbázisban tárolja.

A hírlevél szolgáltató IP címe: https://mailerlite.com. Az Adatkezelő a Mailerlite szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Név: IRQ Hosting Kft.
Képviseli: Szecsődi Róbert ügyvezető
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-964304
Adószám:23408416-2-41

A beérkező e-mail üzeneteket, a honlapon való látogatást az automatikus adatfeldolgozás során https titkosítású levelező szerveren továbbítjuk. A IRQ Hosting Kft. GDPR megfeleléséről, adatvédelméről a részletek itt olvashatók:

https://www.irq.hu/support/

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel a szerverre.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a székhelyén (9027 Győr, Reptéri út 30.) elzárva tárolja. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a hatályos jogszabályoknak való megfelelés következtében különböző esetekben különböző időtartam is lehet. Az 5 éven túli, papíralapú Adatlapok/Kérdőívek megsemmisítésre kerülnek.

VII./ Kezelt személyes adatok köre

Adatszolgáltató neve, e-mail címe, telefonszáma.

Ezen kívül Google Analytics gyűjti, hogy az oldalra látogatók milyen eszközről veszik igénybe a weboldal szolgáltatásait, a weboldalra látogatók nevét, életkorát, a látogatás időpontját és annak helyét.

VIII./ Az Adatszolgáltatók jogai és jogorvoslati lehetőségei

A) A tájékoztatás és a hozzáférés joga:

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen és kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, illetve arról, hogy Adatkezelő az Adatszolgáltatóra vonatkozó személyes adatot miként tárolja. Az Adatszolgáltató írásban kérheti adataihoz való hozzáférést, helyesbítését, törlését a fent meghatározott e-mail címen.

(Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.)

Az Adatkezelő – törvényi előírás szerint- maximum 30 napon belül köteles az adatok módosítására.

B) Helyesbítés joga:

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan, hiányos, esetlegesen tévesen felvett személyes adatokat. Az Adatszolgáltató ezen felül saját maga is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, vagy a Hírlevélben való feliratkozásnál maga módosíthatja azokat.
(Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.)

C) Az adatkezelés korlátozásához való jog.

Az Adatszolgáltató kérheti személyes adatai korlátozását, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

 az Adatszolgáltató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 az adatkezelés jogellenes, és az Adatszolgáltató ellenzi az adatok törlését,

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatszolgáltató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 az Adatszolgáltató tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Adatszolgáltató jogos indokaival szemben.

D) Adathordozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

E) Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog:

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A személyes adatok törlését az Adatszolgáltató e-mail formájában kezdeményezheti az Adatkezelő irányába. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy a https://reduktor.hu/ adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és amennyiben a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat.

Az Adatszolgáltató alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatai törlésre kerüljenek:

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Adatszolgáltatót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Amennyiben személyes adatok törlését kéri, az Adatkezelőnek joga van a további szolgáltatás megtagadásához.
(Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.)

F) Tiltakozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges,  közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,

 tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erővel bíró jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatszolgáltató érdekeivel, jogaival és szabadságaival, személyiségi jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Adatszolgáltatót 30 napon belül tájékoztatja.
(Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről Önt e-mailben tájékoztatjuk.)

G) Zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

H) Jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen bennünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: 0613911400 Fax: 0613911410

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu

IX./ Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése és azok helyesbítése

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

X./ A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A) Cookie-k (Sütik)

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek, több célra is felhasználhatók:

 információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,

 megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 megkönnyítik a weboldal használatát,

 felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához,

 minőségi felhasználói élményt nyújtanak.

B) Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A munkamenet (session) sütik technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az oldal nem működne funkcionálisan. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, tehát az adatkezelés csak egy látogatásra korlátozódik, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak.

C) Analytics cookie-k Ellenőrzik a látogatók mozgását a honlapokon, egész pontosan azt, hogy az oldalak mely részeire történik a legtöbb kattintás. Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalaink teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

D) Marketing célú cookie-k

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapokon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldalak tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.
A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

A fent körülírt cookie-k az EU kapcsolódó jogszabálya alapján funkcionális cookie-k, elemző cookie-k, és más olyan cookie-k melyek, csak akkor kerülnek elhelyezésre az oldalainkon keresztül, ha Ön ezt engedélyezte a megfelelő gomb megnyomásával. A Facebook remarketing követőkód használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók melyik aloldalakat keresték fel a weboldalon. Ezen sütik a lejáratukig láthatóak a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak addig, amíg a látogató nem törli őket.
A Facebook sütik tájékoztatója itt nézhető meg:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

E) Sütik engedélyezése és tiltása

A https://reduktor.hu/ weboldalra való belépéssel, ha ezt az Adatszolgáltató által használt böngésző beállítások engedik, vagy az Adatszolgáltató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, hogy a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközéről (táblagép, okostelefon, stb.), illetve azon e célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

XI./ Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.